07.02.24

இன்றைய சிந்தனைக்கு......

மன்னிப்பது என்றால் திருத்தம் கொடுப்பது என்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து: 

மன்னிப்பு இருக்கும்போதுதவற்றின் தீங்கு மறக்கப்படுகிறது. திருத்தம் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அளவிற்கு மட்டுமே தவறு நினைவில் உள்ளது. எனவே திருத்தம் கொடுக்கும்போதும் கூட எவ்வித எதிர்மறை உணர்வுகளும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. மேலும் மிகக் குறைவான சொற்களே பயன்படுத்தப்பட்டன, ஆனால் அவை மிகவும் பயனுள்ளவை என்பதை நிரூபிக்கின்றன.

அனுபவம்:

நான் மன்னிக்கும் கலையை கற்றுக் கொள்ளும்போது எதிர்மறை மற்றும் வீணான சிந்தனையின் சுமைகளிலிருந்து என்னால் விடுபட முடிகிறது. எனவே தேவைப்படும்போது திருத்தம் கொடுப்பதில் ஒருபோதும் சிரமம் இல்லை. மனம் கடந்த கால மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதுமேலும் கருத்துக்கள் அல்லது ஆளுமைகள் பொருந்தவில்லை என்றாலும் அது உறவுகளில் நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குகிறது.