04.07.24

இன்றைய சிந்தனைக்கு

சுதந்திரம்

உண்மையான உதவி என்பது, நாம் கொடுக்கும் ஆதரவில் மற்றவர்கள் சுதந்திரமாக ஆகுவதில் அடங்கியுள்ளது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

மற்றவர்களிடமிருந்து ஆதரவு தேடுவது இயற்கை. ஆனால், சில சமயங்களில் நம்முடைய நல்ல நோக்கங்கள் மாறிவிடுகின்றன. மனிதர்களுக்கு அதிகமாக உதவி வழங்குவதால், நடைமுறையில் அவர்கள் நம்மை சார்ந்து இருக்குமாறு நாம் செய்து விடுகின்றோம். மேலும், அவர்கள் தாங்களே சொந்தமாக கற்பதிலிருந்தும் தடுத்து விடுகின்றோம்.

செயல்முறை:

நான் மற்றவர்களை சுதந்திரமாகவும், வலிமையுடையவராகவும் ஆக்குவதற்காகவே, உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற என்னுடைய லட்சியத்தை நான் நினைவு செய்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய உதவி ஒருபோதும் மற்றவர்களை பலவீனமடையச் செய்யக்கூடாது.